Skip to content

Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy cd

10 miesięcy ago

518 words

Monitorowano stężenia glukozy i przerwano podawanie insuliny po osiągnięciu zadowalającej kontroli metabolicznej. Leczenie członków z nawracającą cukrzycą w rodzinie 28 i rodzinie 19 zostało podobnie zmienione na odpowiednio glipizyd i gliburyd. Porównano cechy kliniczne pacjentów z przemijającą cukrzycą noworodków niosących mutacje ABCC8 i KCNJ11 4 w naszej serii przypadków i 25 osób z przejściową cukrzycą noworodków związaną z anomaliami chromosomu 6 (patrz Dodatek dodatkowy) .2 Test sumy rang Wilcoxona został użyty do oceny różnic w zmiennych ilościowych, a dokładny test chi-kwadrat i Fishera zastosowano dla danych jakościowych. Wszystkie testy były dwustronne. Różnice o wartości P mniejszej niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną.
Biologia molekularna i analiza elektrofizjologiczna
Obserwowane mutacje wprowadzono osobno do komplementarnego DNA chomika ABCC8 (cDNA) 15 przy użyciu standardowych metod opisanych w Dodatkowym dodatku. CDNA SUR1 typu dzikiego lub zmutowane, lub oba, poddawano koekspresji z ludzkim Kir6.2 i białkiem o zielonej fluorescencji (w celu znakowania transfekcji) w komórkach COSm6. 25 Rejestrację patch-clamp i analizę prądu kanału KATP przeprowadzono zgodnie z wcześniejszym opisem. .18,25 Aby porównać odpowiedzi różnych kanałów z fizjologicznymi warunkami nukleotydowymi, kanały w tym samym patchu rejestrowano w nienaruszonych komórkach i w trybie out-out bezpośrednio po izolacji plastra, a wartości normalizowano względem ich maksymalnej odpowiedzi niezależnej od ligandu. i wyrażone jako ułamek maksymalnej aktywności (patrz Dodatek dodatkowy).
Do odwzorowania zmutowanych reszt wykorzystano model homologii26 ludzkiego rdzenia SUR1
Wyniki
Mutacje ABCC8 u pacjentów z trwałą lub przejściową cukrzycą noworodkową
Zidentyfikowaliśmy siedem heterozygotycznych mutacji ABCC8 u 9 z 34 pacjentów z cukrzycą noworodkową: L213R i I1424V u 2 pacjentów z trwałą cukrzycą noworodkową i C435R, L582V, H1023Y, R1182Q i R1379C u pacjentów z przejściową cukrzycą noworodkową. Zaatakowane aminokwasy są konserwowane u szczurów, myszy, kurcząt i japońskich ryb Takifugu; to sugeruje, że są one krytyczne dla funkcji kanału. Nie zaobserwowaliśmy tych mutacji podczas sekwencjonowania odpowiednich eksonów 180 pacjentów z cukrzycą i 140 niepowiązanych białych osób pochodzenia francuskiego bez cukrzycy. Ponadto nie wykryliśmy żadnych niesynonimowych zmian w eksonach ABCC8, na które nie miały wpływu mutacje w podgrupie 110 pacjentów z cukrzycą, w tym 24 probandy z cukrzycą o początku dojrzałości (MODY) z rodzin bez znanych mutacji związanych z MODY.
Rysunek 1. Rycina 1. Mutacje cukrzycowe i ABCC8 w dziewięciu rodzinach z noworodkową cukrzycą. Panel A pokazuje rodowody siedmiu rodzin z mutacjami ABCC8. Panel B pokazuje rozszerzone rodowody dwóch dodatkowych rodzin. W każdym panelu mutacja zidentyfikowana w każdej rodzinie jest podana w nawiasach, a allele ABCC8 są wskazane: N oznacza mutanta typu dzikiego, M i NA niedostępne do testowania. Kwadraty reprezentują członków rodziny męskiej, kręgi członków rodziny płci żeńskiej, symbole o zmarłych członkach rodziny, szare symbole członków rodziny z cukrzycą noworodków, czarne symbole członków rodziny z cukrzycą typu 2 występujące w późniejszym okresie życia i wyklute symbole członków rodziny ze zwalnianiem cukrzycy
[przypisy: euromedica bielsko, badanie aptt cena, fala uderzeniowa zabieg ]
[hasła pokrewne: nebicard, odyseja sieradz, euromedica bielsko ]

0 thoughts on “Aktywacja mutacji w genie ABCC8 w noworodkowym cukrzycy cd”