Skip to content

Halotan-morfina w porównaniu z wysoko dawkowanym Sufentanilem do znieczulenia i pooperacyjnej analgezji w kardiochirurgii noworodków ad 5

10 miesięcy ago

504 words

Grupy nie różniły się pod względem okołooperacyjnych zmian poziomu pirogronianu, alaniny lub 3-hydroksymaślanu we krwi. Wyniki kliniczne
Dane dotyczące wyników klinicznych nie zostały uwzględnione w naszej hipotezie lub analizie mocy opisanej powyżej; różnice, dla których wartość P była mniejsza niż 0,05, uznano za istotne w tej małej serii pacjentów. Grupa halotanowa wykazywała zwiększoną częstość występowania posocznicy (p = 0,03), rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (p = 0,03) i uporczywej kwasicy metabolicznej (p = 0,0092). Czterech z 15 noworodków z grupy halotanowej zmarło po operacji przed wypisaniem z OIOM, podczas gdy żaden z 30 w grupie sufentanilu nie zmarł (P = 0,0092). Na rycinie 5 przedstawiono śmiertelność w badaniu (zgodnie z definicją w sekcji Metody) i śmiertelność w szpitalu u noworodków poddanych operacji kardiochirurgicznej z omijaniem i hipotermicznym zatrzymaniem krążenia w naszej instytucji w trakcie i po zakończeniu badania. Śmiertelność w grupie otrzymującej sufentanil była istotnie niższa niż śmiertelność w szpitalu u innych noworodków poddawanych zabiegowi kardiochirurgicznemu z obejściem i zatrzymaniem krążenia w okresie badania (P = 0,0067), podczas gdy umieralność w grupie halotanowej nie różniła się znacząco od śmiertelności szpitalnej u tych innych noworodków ( P = 0,39). Spośród żyjących noworodków obie grupy badawcze nie różniły się istotnie pod względem czasu trwania wentylacji pooperacyjnej, pobytu na OIOM czy całkowitego pobytu w szpitalu (Tabela 4).
Dyskusja
Niewiele próbowano zmodyfikować skrajne reakcje noworodków na ból okołooperacyjny i stres. Techniki znieczulenia noworodkowego opierają się na założeniu, że reakcje na ból i stres chirurgiczny nie mają znaczenia klinicznego u noworodków oraz że stosowanie lżejszych poziomów znieczulenia u krytycznie chorych noworodków może zapobiec komplikacjom oddechowym lub krążenia w okresie okołooperacyjnym. Wpływ znieczulenia na odpowiedź hormonalną i metaboliczną u noworodków poddawanych operacjom kardiochirurgicznym17 i związek tych odpowiedzi z wynikami klinicznymi nie był wcześniej oceniany w prospektywnym, randomizowanym badaniu. Nie ustalono, czy redukcja odpowiedzi u noworodków lub dorosłych na stres osiągnięty za pomocą specjalnych technik znieczulenia poprawia wyniki pooperacyjne, niezależnie od mechanizmów leżących u podstaw takich efektów. [18]
Projekt niniejszego badania obejmował randomizację w stosunku 2: (tj. 2 noworodki przypisane do grupy sufentanilu dla każdego noworodka przypisanego do grupy halotanowej) w celu zwiększenia mocy doświadczenia.19 Sufentanil był stosowany z powodu jego specyficzność receptora, jego skuteczność i bezpieczeństwo 20 oraz jego znana farmakokinetyka u noworodków.21 Jedna grupa otrzymała głębokie poziomy znieczulenia przy użyciu sufentanylu i głębokiej analgezji i sedacji z ciągłymi infuzjami pooperacyjnymi opioidów. Natomiast druga grupa była leczona za pomocą powszechnie stosowanej techniki znieczulania światłem halotanem i morfiną, z konwencjonalną pooperacyjną analgezją i sedacją. W tej próbie porównywano dwa poziomy śródoperacyjnego znieczulenia i pooperacyjnej analgezji, które były tak rozbieżne, jak to tylko możliwe, tak że postawiona hipoteza mogła być jednoznacznie zbadana 19.
Noworodki w obu grupach miały podobne cechy, rozpoznania chirurgiczne i opiekę okołooperacyjną (tab. i 2)
[przypisy: odyseja sieradz, sedyko radom, paulina wielińska ]

0 thoughts on “Halotan-morfina w porównaniu z wysoko dawkowanym Sufentanilem do znieczulenia i pooperacyjnej analgezji w kardiochirurgii noworodków ad 5”