Skip to content

Obecność francuskiej kanadyjskiej delecji u francuskiego pacjenta z rodzinną hipercholesterolemią

10 miesięcy ago

486 words

Rodzinna hipercholesterolemia jest autosomalnym dominującym zaburzeniem spowodowanym mutacjami w genie receptora lipoprotein o niskiej gęstości (LDL). W populacji francusko-kanadyjskiej 60 procent pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią ma tę samą dużą delecję w regionie 5 genu receptora LDL (francuska delecja kanadyjska) 1, podczas gdy w większości innych populacji każdy niespokrewniony pacjent z rodzinną hipercholesterolemią wydaje się mają inną mutację receptora LDL2. Wysoka częstotliwość wcześniejszej delecji czyni ją użytecznym narzędziem do wczesnego diagnozowania rodzinnej hipercholesterolemii u francuskich Kanadyjczyków. Powstaje jednak pytanie, czy ta mutacja jest częsta we Francji, skoro francuscy Kanadyjczycy wywodzą się od francuskich osadników.
Aby odpowiedzieć na to pytanie, zbadaliśmy 72 niespokrewnionych pacjentów z rodzinną hipercholesterolemią, 30 z rejonu paryskiego i 42 z zachodniej części Francji (miejsce pochodzenia wielu francuskich Kanadyjczyków). Dziesięć mikrogramów DNA leukocytów od każdego pacjenta strawiono enzymami restrykcyjnymi Xbal i KpnI lub XmnI.3 Strawiony DNA poddano frakcjonowaniu na 0,7% żelu agarozowym i przeniesiono na membrany nylonowe. Błony hybrydyzowano z sondą znakowaną radioaktywnie i poddano autoradiografii. Sondą był ekson 2 genu receptora LDL, uzyskany przez amplifikację reakcji łańcuchowej polimerazy z pełnej długości komplementarnego DNA receptora LDL. Autoradiogramy wszystkich pacjentów ujawniły fragment o wielkości 9 kb po trawieniu XbaI i KpnI lub jeden fragment o wielkości 12 kb po trawieniu XbaI i XmnI. Jeden pacjent z zachodniej części Francji miał drugi fragment o wielkości 19 kb po trawieniu XbaI i XmnI; ten fragment przypominał ten znaleziony u francuskich Kanadyjczyków3, co ujawniło obecność francusko-kanadyjskiej delecji.
To stwierdzenie potwierdza francuskie pochodzenie francuskiego kanadyjskiego skreślenia. Sugeruje to jednak, że wysoka częstotliwość tej mutacji u pacjentów z kanadyjskim kanadyjskim doświadczeniem hipercholesterolemii wynika raczej z efektu założycielskiego niż z wysokiej częstotliwości w populacji pochodzenia.
F. Fumeron, Ph.D.
B. Grandchamp, MD, Ph.D.
J. Fricker, MD, Ph.D.
Faculté Xavier Bichat, 75018 Paryż, Francja
M. Krempf, MD
Center Hospitalier Régional Universitaire de Nantes, 44035 Nantes, Francja
L.-M. Wolf, MD
Center Hospitalier Régional Universitaire de Rouen, 76233 Boisguillaume, Francja
M.-C. Khayat, Ph.D.
Center Hospitalier Régional Universitaire de Caen, 14033 Caen, Francja
O. Boiffard, MD
Centre Hospitalier Régional Universitaire de Poitiers, 86021 Poitiers, Francja
M. Apfelbaum, MD
Faculté Xavier Bichat, 75018 Paryż, Francja
3 Referencje1. Hobbs HH, Brown MS, Russell DW, Davignon J, Goldstein JL. . Delecja genu receptora lipoprotein o niskiej gęstości u większości francuskich Kanadyjczyków z rodzinną hipercholesterolemią. N Engl J Med 1987; 317: 734-7.
Full Text Web of Science MedlineGoogle Scholar
2. Hobbs HH, Russell DW, Brown MS, Goldstein JL. . Miejsce występowania receptora LDL w rodzinnej hipercholesterolemii: analiza mutacyjna białka błonowego Annu Rev Genet 1990; 24: 133-70.
Crossref Web of Science MedlineGoogle Scholar
3. Ma YH, Betard C, Roy M, Davignon J, Kessling AM. . Identyfikacja drugiej francusko-kanadyjskiej delecji receptora LDL i opracowanie szybkiej metody wykrywania obu delecji. Clin Genet 1989; 36: 219-28.
Web of Science MedlineGoogle Scholar
Powołanie się na artykuł (1)
[hasła pokrewne: anr suwałki, megael tarnów, akwa gniezno ]

0 thoughts on “Obecność francuskiej kanadyjskiej delecji u francuskiego pacjenta z rodzinną hipercholesterolemią”