Skip to content

Wczesna inhalacja tlenku azotu u wcześniaków z niewydolnością oddechową czesc 4

10 miesięcy ago

420 words

Plan analizy został dostosowany do miejsca badania i warstw losowych za pomocą testu Cochrana-Mantela-Haenszela (wzmocnionego za pomocą bardziej zaawansowanych metod statystycznych jako analiz potwierdzających). Stosowano uogólnione równania szacujące w celu zapewnienia korekty parametrycznego modelu dla tych efektów projektowych. Stwierdzono, że wartość AP mniejsza niż 0,05 wskazuje na istotność statystyczną dla wszystkich analiz, z wyjątkiem wyniku pierwotnego, dla którego wartość P wynosząca 0,048 została wykorzystana w celu umożliwienia tymczasowego monitorowania. INO Therapeutics dostarczył gaz do badań, monitoring terenu po przesłaniu faksem do ośrodka koordynującego oraz urządzenia INOvent do badania. Firma nie wiedziała o wynikach i nie brała udziału w opracowywaniu projektu, analizie danych lub interpretacji ani przygotowywaniu manuskryptu.
Wyniki
Rycina 1. Rycina 1. Rejestracja pacjentów w badaniu. Pomiędzy 31 marca 2001 r. A 17 czerwca 2005 r. 793 noworodków poddano randomizacji: 398 dla wziewnego tlenku azotu i 395 dla placebo; 384 ważyło 500 do 749 g, 280 ważyło 750 do 999 g, a 129 ważyło 1000 do 1250 g (Figura 1). Spośród 4562 noworodków, którzy byli prospektywnie badani pod kątem tego badania, 1921 spełniło wszystkie kryteria kwalifikacyjne, a 793 zostało zapisanych. Najczęstsze przyczyny niekwalifikowalności obejmowały kategorie niezaintubowanych lub oczekiwane wczesne ekstubacje (tj. W ciągu 48 godzin). Najczęstszą przyczyną braku rejestracji kwalifikujących się niemowląt była odmowa rodzicielska (43%), a następnie brak zgody (20%), zwykle z powodu problemów logistycznych.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Nie było znaczących różnic między grupami pod względem masy urodzeniowej, wieku ciążowego, płci, rasy lub grupy etnicznej, stosowania kortykosteroidów przedporodowych lub ocen Apgar (Tabela 1). Więcej niemowląt w grupie placebo zostało dostarczonych przez cięcie cesarskie (P = 0,03), ale nie było istotnych różnic w częstości występowania zapalenia błon płodowych, stanu przedrzucawkowego lub krwawienia z łożyska. Nie było również istotnych różnic w stosunku do wartości wyjściowych dotyczących respiratora, poziomów gazometrii krwi tętniczej, stosowania środków powierzchniowo czynnych lub częstości lub ciężkości krwawienia wewnątrzczaszkowego. Mediana czasu leczenia lekiem wynosiła 14 dni (zakres od 0 do 24) w grupie otrzymującej wziewny tlenek azotu i 12 dni (zakres od 0 do 22) w grupie placebo.
Tabela 2. Tabela 2. Zapadalność na Śmierć lub dysplazja oskrzelowo-płucna w 36 tygodniu postmenstrualnego wieku. W całej badanej populacji łączny punkt końcowy zgonu lub dysplazja oskrzelowo-płucna nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami (71,6% w grupie przyjmującej wziewny tlenek azotu i 75,3% w grupie placebo, P = 0,24) (Tabela 2). Wystąpiło jednak znaczne oddziaływanie (P <0,001) między warstwą urodzeniową a leczeniem. Wstępnie analizowane podgrupy według grup urodzeniowych i wagowych wykazały znaczące zmniejszenie połączonego pierwotnego wyniku (P = 0,004) i samej dysplazji oskrzelowo-płucnej (P = 0,001) z terapią wziewnym tlenkiem azotu w grupie o masie urodzeniowej od 1000 do 1250 g; wskaźniki śmiertelności nie różniły się istotnie pomiędzy grupą otrzymującą wziewny tlenek azotu a grupą placebo w tej warstwie narodzin i masy ciała (tabela 2) [hasła pokrewne: śruba gojąca, badanie kreatyniny cena, euromedica bielsko ] [więcej w: nebicard, odyseja sieradz, euromedica bielsko ]

0 thoughts on “Wczesna inhalacja tlenku azotu u wcześniaków z niewydolnością oddechową czesc 4”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu ortodonta, ortodoncja Kraków[…]