Skip to content

Wysoka dawka Atorwastatyny po udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 5

10 miesięcy ago

506 words

Szacunki współczynnika zagrożenia dla pierwotnych i wtórnych wyników pomiaru skuteczności. Rysunek 2. Rysunek 2. Krzywe Kaplana-Meiera dla udaru i TIA. Wyniki przedstawiono w ujęciu zamiaru leczenia, z wcześniejszymi korektami dla region geograficzny, zdarzenie wjazdowe (udar lub TIA), czas od zdarzenia wjazdowego, płeć i wiek wyjściowy w przypadku pierwszego wystąpienia udaru śmiertelnego lub niezakończonego zgonem (panel A), udaru śmiertelnego (panel B), udaru niezakończonego zgonem (panel C), i udar lub TIA (panel D). HR oznacza współczynnik ryzyka i przedział ufności CI.
Pierwotny punkt końcowy (jakikolwiek nieinwazyjny lub śmiertelny udar) wystąpił u 265 pacjentów w grupie z atorwastatyną i 311 w grupie z placebo (nieskorygowane P = 0,05) (tabela 2). Bezwzględna różnica w stawkach Kaplana-Meiera po pięciu latach wynosiła 2,2 procent (przedział ufności 95 procent, 0,2 do 4,2 procent). Łącznie 136 pacjentów w grupie placebo i 154 pacjentów w grupie z atorwastatyną zmarło z przyczyn innych niż udar, zanim doszło do udaru niezakończonego zgonem. Po wstępnej korekcie dla podstawowych czynników, atorwastatyna była związana z 16,0% względną redukcją ryzyka udaru nieinwazyjnego lub śmiertelnego (współczynnik ryzyka, 0,84, przedział ufności 95%, 0,71 do 0,99, P = 0,03) (Tabela 2 i Figura 2) . Szczegółowa analiza 4162 pacjentów zgodnie z protokołem wykazała względną redukcję ryzyka udaru w grupie atorwastatyny o 18,0% w porównaniu z grupą placebo (współczynnik ryzyka 0,82, przedział ufności 95%, 0,69 do 0,98, P = 0,03) .
Rysunek 3. Rycina 3. Krzywe Kaplana-Meiera dla zdarzeń wieńcowych i sercowo-naczyniowych. Wyniki przedstawiono w ujęciu zamiaru leczenia, z wcześniej określonymi korektami dla regionu geograficznego, zdarzenia wejścia (udar lub TIA), czasu od zdarzenia wejścia, płci i w wieku podstawowym w przypadku wystąpienia pierwszego zdarzenia wieńcowego (ostre wydarzenie wieńcowe plus zabieg rewaskularyzacji wieńcowej, niestabilna dławica piersiowa lub dusznica bolesna lub niedokrwienie wymagające hospitalizacji w trybie nagłym) (panel A), jakakolwiek istotna choroba wieńcowa (zgon z przyczyn sercowych, niezakaźny zawał mięśnia sercowego) resuscytacja po zatrzymaniu krążenia) (panel B), jakikolwiek poważny incydent sercowo-naczyniowy (pierwotne zdarzenie oraz jakikolwiek poważny incydent wieńcowy) (panel C) i jakiekolwiek zdarzenie sercowo-naczyniowe (jakakolwiek z wcześniejszych i klinicznie znacząca choroba naczyń obwodowych) (panel D). HR oznacza współczynnik ryzyka i przedział ufności CI.
Analiza drugorzędowych punktów końcowych wykazała zmniejszenie łącznego ryzyka udaru i TIA. Ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych, w tym dużych zdarzeń wieńcowych i procedur rewaskularyzacji, zostało znacznie zmniejszone (Tabela 2). Nie było istotnej różnicy między grupami leczonymi w ogólnej śmiertelności (w tym śmiertelności związanej z rakiem). Oszacowania Kaplana-Meiera dla wybranych składników drugorzędowych punktów końcowych przedstawiono na rysunku 3.
Analizy post hoc wykazały znaczące różnice w wpływie leczenia (współczynniki ryzyka) w zależności od rodzaju udaru występującego podczas badania (udar niedokrwienny, krwotoczny lub niesklasyfikowany), gdy inne typy były traktowane jako zdarzenia cenzurujące (P = 0,01 według prawdopodobieństwa- test współczynnika)
[patrz też: euromedica bielsko, megamed belchatow, moringa liście mielone ]
[więcej w: nebicard, odyseja sieradz, euromedica bielsko ]

0 thoughts on “Wysoka dawka Atorwastatyny po udarze lub przejściowym ataku niedokrwiennym ad 5”