Skip to content

Zachorowalność na raka w 161 rodzinach dotkniętych ataksją-teleangiektazją cd

10 miesięcy ago

490 words

W analizach tych wykluczono dane od członków badania w wieku 80 lat lub starszych w celu uzyskania najdokładniejszych szacunków ryzyka zachorowania na raka w przypadku nowotworów, które najprawdopodobniej zostaną określone genetycznie (tj. O wcześniejszym początku). Współczynniki skorygowane względem wieku17, 18 zostały obliczone poprzez podzielenie odsetka wyników u krewnych lub u obligatoryjnych heterozygot przez współczynnik u małżonków służących jako osoby kontrolne. W rodzinach dotkniętych ataksja-teleangiektazją, rodzice (lub pokrewni dziadkowie w rodzinach pokrewnych) pacjenta z ataksją-teleangiektazją nazywani są obligatoryjnymi heterozygotami (tj. Prawdopodobieństwo heterozygotyczności wynosi 1,0), ponieważ muszą oni nosić allel na ataksję-teleangiektazję . Prawdopodobieństwo heterozygotyczności wynosi 0,5 dla większości ciotek, wujków i dziadków. Stosunek częstości dla obligatoryjnych heterozygot zapewnia bezpośrednie oszacowanie ryzyka dla heterozygot w stosunku do nie-nośnych.
Z drugiej strony, wskaźnik szybkości dla wszystkich krewnych nie szacuje ryzyka dla heterozygot, ponieważ nie wszyscy krewni są heterozygotami. Jednak ten współczynnik szybkości opiera się na danych z całej próbki i pośrednio testuje związek pomiędzy wynikiem a heterozygotycznością dla ataksja-teleangiektazji, ponieważ wśród bliskich krewnych był wysoki odsetek heterozygot i niski odsetek wśród kontroli. .
Współczynnik szybkości większy niż wartość pusta wynosząca wskazuje na pozytywne powiązanie. Obliczono wartość chi-kwadrat MantelHaenszela dla danych stratyfikacji.17, 19 Przy założeniu, że pierwiastek kwadratowy z wartości chi-kwadrat jest normalnie rozkładany, użyto jednostronnej wartości P w celu określenia znaczenia każdego podwyższonego stosunku częstości .
Metoda największej wiarygodności 3, 6, która uwzględniała prawdopodobieństwo, że osoba dorosła jest heterozygotyczna dla genu ataksja-teleangiektazja na podstawie jego związku z probandem z ataksja-teleangiektazją, badała w szczególności hipotezy dotyczące ryzyka dla heterozygot. Znaczenie podwyższonego ryzyka testowano za pomocą jednostronnego testu współczynnika wiarygodności.
Zbadaliśmy również prospektywnie ryzyko całkowitej śmiertelności we wczesnej dorosłości (20 do 59 lat) i śmiertelności z powodu choroby niedokrwiennej serca przy użyciu tych samych metod.
Tabela 1. Tabela 1. Liczba krewnych w wieku 20 lat lub starszych na zakończenie przyszłego badania kontrolnego 161 rodzin dotkniętych ataksją-teleangiektazją. W celu porównania porównywano jedynie 1599 krewnych i 821 małżonków (tabela 1), którzy mieli 20 lat lub więcej. Średni czas obserwacji w przypadku tych osób dorosłych wynosił 6,4 roku. W próbie znajdowało się 294 znane obligatoryjne heterozygoty, z których większość była rodzicami homozygot, w sumie 1895 osobo-lat obserwacji.
Narażenie na promieniowanie i rak piersi
Aby ocenić możliwy wpływ wcześniejszej ekspozycji na promieniowanie (z radiografii diagnostycznej lub innych źródeł) na rozwój raka piersi u osób heterozygotycznych pod kątem genu ataksja-teleangiektazja, krewni płci żeńskiej z rakiem piersi porównano z krewnymi bez raka w dopasowanym przypadku – analiza kontrolna. 19 kobiet, krewnych, u których pierwotny rak piersi rozwinął się podczas prospektywnej obserwacji, stanowiło przypadek pacjentów
[patrz też: euromedica bielsko, witamina c lewoskrętna forum, przychodnia portowa szczecin rejestracja ]

0 thoughts on “Zachorowalność na raka w 161 rodzinach dotkniętych ataksją-teleangiektazją cd”